Aquatic Szkoła pływania

Regulamin

Regulamin

 1. Szkoła pływania AQUATIC prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu nauki i doskonalenia pływania.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci, młodzież oraz dorośli.
 3. Zapisów na zajęcia oraz płatności dokonuje się wg schematu zamieszczonego w cenniku.
 4. Każdy uczestnik zajęć powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach z pływania. Wysyłając formularz zgłoszeniowy/dokonując rezerwacji potwierdzasz brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę pływania AQUATIC.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktorów oraz ratowników oraz zobowiązują się dbać o porządek i o sprzęt.
 6. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione.
 7. Zajęcia indywidualne trwają 30 lub 45 minut, natomiast grupowe 60 minut.
 8. Nieobecność uczestnika zajęć indywidualnych w ustalonym wcześniej terminie należy zgłosić instruktorowi prowadzącemu jak najwcześniej wysyłając wiadomość sms/mail lub dzwoniąc.
 9. Szkoła pływania nie zwraca poniesionych kosztów związanych z rezerwacją umówionych zajęć indywidualnych – nawet w przypadku wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie instruktora prowadzącego. W takiej sytuacji istnieje natomiast możliwość odrobienia zajęć w przeciągu 2 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła nieobecność. Odrobić zajęcia może ten sam uczeń lub inna dowolnie wskazana osoba. Odrobienie nieobecności możliwe jest tylko poprzez wybranie sobie dodatkowego terminu u instruktora prowadzącego, które instruktor oznaczył w grafiku jako wolny.
 10. W sytuacji gdy na umówione zajęcia indywidualne dwu lub trzyosobowe przyjdzie mniejsza ilość osób niż zaplanowana to nadpłaty i niedopłaty są rozliczane w następnym miesiącu/okresie rozliczeniowym.
 11. Grupowe zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są w okresie nauki szkolnej. Terminy zajęć zamieszczone są w zakładce Grafik zajęć.
 12. Uczestnicy zostają zakwalifikowani do odpowiedniej grupy według poziomu zaawansowania.
 13. Odrabianie opuszczonych zajęć grupowych jest możliwe gdy pojawi się wolne miejsce w innym terminie lub w innej grupie – chęć odrobienia zajęć należy zgłosić prowadzącemu zajęcia i to on decyduje czy istnieje możliwość odrobienia zajęć i ewentualnie w jakim terminie.
 14. Szkoła pływania AQUATIC nie odpowiada za uczestnika zajęć znajdującego się w szatni w trakcie trwania zajęć, a także przed i po zajęciach.
 15. Szkoła pływania AQUATIC zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, np. nie możność przybycia prowadzącego, awarie na terenie pływalni, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. W takim przypadku zajęcia będą przekładane na inny termin (uzgodniony z uczniem) lub gdy niemożliwe jest odrabianie nastąpi zwrot wpłaconych środków.
 16. Dane osobowe dziecka oraz opiekuna wykorzystywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Szkoły pływania AQUATIC.
 17. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminów Kaszubskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie.
 18. Szkoła pływania nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w innych pomieszczeniach.
 19. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego posiadania polisy ubezpieczeniowej NW.
 20. Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto bankowe Szkoły pływania AQUATIC                                           41 1160 2202 0000 0002 5290 7099.
 21. W przypadku chęci dokonania opłaty gotówką na basenie, prosimy o sms pod 697 686 363 w celu umówienia płatności.
 22. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup lekcji należy zgłaszać takie żądanie na adres mailowy szkoły w terminie do 7 dni od dokonania płatności.
 23. W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu realizuje jej opiekun prawny.
 24. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Szkołę usług uczestnicy zajęć mogą przesyłać na adres mailowy szkoły. Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania przez szkołę, w tym samym terminie uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji.
 25. W zakresie nie unormowanym w Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 26. Osoba zgłaszająca ucznia na zajęcia (w przypadku osób dorosłych) lub opiekunowie prawni (w przypadku niepełnoletniego ucznia) wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zgłaszanego ucznia – czy to osoby dorosłej czy niepełnoletniego dziecka. Wizerunek będzie utrwalony w postaci zdjęć i filmów z lekcji czy wydarzeń organizowanych przez szkołę pływania. Zdjęcia i filmy będą rejestrowane, zamieszczane, udostępniane i w jakikolwiek inny sposób przetwarzane tylko przez upoważnione osoby. Wizerunek ten może być umieszczany na stronach internetowych oraz profilach prowadzonych na portalach społecznościowych ww. podmiotu, w gazetach, internecie oraz przekazywany do artykułów do prasy. Wizerunek też może być wykorzystywany w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję szkółki. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie  obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium. Wizerunek o którym mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz ie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Osoba wyrażająca zgodę zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotu z tytułu wykorzystania wizerunku zgłaszanego ucznia na potrzeby wskazane w niniejszym punkcie regulaminu. Wyrażenie zgody jest ważne bezterminowo. Może jednak zostać odwołane. W celu cofnięcia zgody należy się skontaktować z Administratorem, którym jest Szkoła pływania Aquatic Marcin Peek. Podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora, stanowi art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO.
 27. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć oraz ich opiekunów prawnych, pozyskanych w sposób wskazany w pkt 3 Regulaminu, jest Szkoła pływania Aquatic Marcin Peek ul. Długa 18/1, 83-407 Łubiana, telefon 697 686 363, e-mail kontakt@szkolaaquatic.pl. Szczegółowe informacje o administrowaniu i przetwarzaniu danych osobowych, w tym klauzula informacyjna – znajdują się na dole strony, prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Znajdują się tam również pozostałe dane identyfikujące Szkołę pływania Aquatic Marcin Peek jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem: kontakt@szkolaaquatic.pl
 28. Szkoła pływania Aquatic Marcin Peek zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.szkolaaquatic.pl.
 29. Wysyłając formularz zgłoszeniowy akceptujesz regulamin Szkoły pływania AQUATIC.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Peek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkoła pływania Aquatic Marcin Peek, ul. Długa 18/1, 83-07 Łubiana. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@szkolaaquatic.pl oraz pod nr tel.: 697 686 363.

2. Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony.

3. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. tel., adres e-mail, nr konta bankowego, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, kwoty zobowiązań wobec Organizatora, terminy zajęć dotyczące ucznia bądź jego opiekuna są przetwarzane w celu i na podstawie:

a) zawarcia Umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą, a następnie wykonania Umowy na podstawie zawartej Umowy [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119, s. 1, zwanego dalej: „RODO”],

b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

d) w celu bezpośredniego oferowania usług świadczonych przez Organizatora (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

4. Dane osobowe Organizator może udostępniać podmiotom współpracującym, tj. instruktorom pływania oraz księgowym rozliczającym działalność Organizatora.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

6. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia Umowy są przechowywane przez 1 rok od zakończenia nauki w szkole.

7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo:

a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym pierwsza kopia jest wydawana nieodpłatnie, za kolejne kopie Organizator pobiera opłatę w wysokości 1 zł. za stronę.

b) do sprostowania i poprawiania danych,

c) do żądania usunięcia danych, jeśli nie ma podstawy do dalszego ich przetwarzania,

d) ograniczenia przetwarzanie danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych wspólnie działań jeśli Organizator ma nieprawidłowe dane albo przetwarza je bezpodstawnie; bądź jeśli wolą danej osoby nie jest ich usunięcie z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; bądź na czas rozpatrywania wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych,

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prowadzonego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora; w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych osobowych; Organizator zaprzestanie przetwarzania danych chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw danej osoby bądź przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; na skutek skorzystania z prawa sprzeciwu Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,

g) do przenoszenia danych; Organizator może na zlecenie danej osoby przesłać jej dane wskazanemu podmiotowi albo udostępni danej osobie jej dane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

h) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeśli Organizator przetwarza dane tej osoby w sposób niezgodny z prawem.

8. Aby wykonać swoje prawa należy się skontaktować z Administratorem danych w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.

9. Podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mail ucznia i opiekuna w przypadku ucznia małoletniego jest niezbędne do zawarcia, a następnie wykonywania Umowy. Odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonywanie Umowy.

10. Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych.

11. W przypadku przekazania informacji o stanie zdrowia, przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody danej osoby [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]. Wzór zgody stanowi załącznik nr 4. Zastosowanie mają postanowienia powyższych ust. 1-2, 4-7, 9. Nie udzielenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia po przekazaniu informacji o stanie zdrowia uniemożliwi zawarcie Umowy i jej prawidłowe wykonywanie, o ile stan zdrowia ma wpływ na ustalenie zakresu możliwej aktywności fizycznej oraz dopasowanie do potrzeb danej osoby indywidualnego programu zajęć prowadzonych przez Organizatora. Zgoda udzielona może być w każdej chwili cofnięta, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Organizatora.

12. Jeśli zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie i bezpłatną publikację wizerunku ucznia, Organizator będzie przetwarzał także jego wizerunek [podstawa – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Nie udzielenie zgody nie stanowi przeszkody do zawarcia i wykonywania Umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed cofnięciem zgody. Zastosowanie mają postanowienia powyższych ust. 1-2, 4-7, 9.

Kontakt

Szkoła pływania AQUATIC

ul. Długa 18/1
83-407 Łubiana

697 686 363
Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 © AQUATIC
Projekt i realizacja: iluste.pl